Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych , w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Badania i Wdrożenia Quark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-361), przy ul. Starołecka 18, KRS: 0000408207 (zwana dalej „Administratorem”). Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@bwquark.pl oraz telefonicznie, pod numerem tel.: 61/8617478, lub 501575648.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu realizacji umowy lub zlecenia, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. obsługi klientów (np. w ramach procesu reklamacyjnego)
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, są przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania, wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa przechowywane są przez przewidziane prawem dla danej kategorii danych okresu przetwarzania danych.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania usunięcia danych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 podpunkt 1-7 należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 8. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, to: kontrahenci oraz osoby współpracujące z BiW Quark świadczące usługi kurierskie, księgowe, kadrowe, prawne, bhp, szkoleniowe, audytowe.

Prezes Zarządu – Ewa Tinz

Pozostań w kontakcie

Zapraszamy do biura w Poznaniu

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

Zadzwoń do nas

tel. 61 861 74 78

tel. 501 575 648

Skontaktuj się z nami

[pirate_forms]