Laboratorium Środowiskowe oferuje kompleksowe badania wód i ścieków wraz z akredytowanym próbkobraniem. Analizy wykonywane są zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawnych.

Zakres wykonywanych badań ustalany jest każdorazowo z Klientem na postawie obowiązków wynikających z regulacji prawnych, bądź posiadanych przez Klienta pozwoleń administracyjnych.

 

Pobór i analiza ścieków i wód wykonywane są w oparciu o następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. , Nr 136, poz. 964)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004r. , Nr 180, poz. 1867)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno – prawnego (Dz. U. z 2005r., Nr 233, poz. 1988, z późn. zmianami)
  • oRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523)