Laboratorium Środowiskowe oferuje kompleksowe badania wód i ścieków wraz z akredytowanym próbkobraniem. W trakcie przeprowadzania wszelkich działań dbamy o wszystkie szczegóły mogące zaważyć na otrzymywanych wynikach. Analizy w postaci badania wód podziemnych wykonywane są zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawnych.

Przy wykorzystaniu najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych metod badania jakości ścieków możliwe jest sporządzenie obszernego raportu dotyczącego wyników. To rezultat, który okazuje się szczególnie pomocny w działaniu wielu placówek oraz firm.

Zakład badania wód i ścieków – zakres przeprowadzanych badań

Działania prowadzone w profesjonalnym laboratorium badania wód i ścieków są bardzo szerokie. Dlatego przed rozpoczęciem współpracy konieczne jest dokładne określenie tego, czego dokładnie ma dotyczyć zlecona analiza.

Zakres wykonywanych badań ustalany jest każdorazowo z Klientem na postawie obowiązków wynikających z regulacji prawnych bądź posiadanych przez klienta pozwoleń administracyjnych.

Wśród szerokiego zastosowania usług laboratorium można wyróżnić badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni, wód w zbiornikach prywatnych bądź publicznych, badanie zdatności wody pitnej, analizę ścieków pod względem zawartości poszczególnych komponentów, jak i ocenę jakości oczyszczonej wody pościekowej.

Badanie jakości ścieków jest więc bardzo szerokim terminem, zakładającym możliwość prowadzenia analiz na różne sposoby. Ze względu na ten fakt, ustalenie z klientem zasad działania laboratorium badania wód i ścieków to niezwykle ważny krok, ponieważ zapobiega powstawaniu niedomówień.

Sposób pracy profesjonalnego zakładu badania wód i ścieków

Próbki pobrane do badania wód podziemnych powinny być skierowane bezpośrednio do specjalistycznej placówki. Najlepiej, jeśli ich pobieraniem również zajmie się profesjonalista. Praca laboratorium opiera się na wysokich standardach, dzięki czemu wyniki badań tak ścieków z przydomowych oczyszczalni, jak i wód ze zbiorników prywatnych lub publicznych są wiarygodne oraz dokładne.

Badanie jakości ścieków może okazać się koniecznym działaniem diagnostycznym w wielu dziedzinach, dlatego też zakres jego przeprowadzania nie jest pod tym względem ograniczony. Przyjmujemy próbki pochodzące zarówno z domowych oczyszczalni, jak i dużych placówek. Każde badanie pozwala na precyzyjną ocenę stanu wód oraz ścieków, umożliwiając szybką reakcję na niepokojące zmiany składu badanych próbek.

Dlaczego warto badać ścieki z przydomowych oczyszczalni w profesjonalnym zakładzie?

Do zakładu badania wód i ścieków trafiają nie tylko próbki z dużych oczyszczalni. Przydomowe stacje również wymagają regularnego przeprowadzania analiz. Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania zdecydowanie zyskują na popularności. Tradycyjne szamba coraz częściej zastępuje się nowszymi, przyjaznymi dla środowiska urządzeniami. Co stoi za rosnącą popularnością usług profesjonalnego laboratorium badania wód i ścieków?

Skład nieczystości powstałych w wyniku funkcjonowania gospodarstwa domowego nie może zawierać substancji szkodliwych dla ekosystemu. Właśnie dlatego tak istotne jest regularnie wykonywane badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni. Wykonawszy szczegółową analizę zanieczyszczeń, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy spełniają one prawnie określane wymogi czystości. Oczyszczone ścieki można odprowadzać do gruntu czy cieku wodnego, choć nadają się one nawet do podlewania ogródka!

Prace prowadzone przez zakład badania wód i ścieków w długofalowej perspektywie mają więc bardzo duże znaczenie dla opłacalności funkcjonowania przydomowej oczyszczalni. Jeśli warunki dotyczące jakości cieczy zostaną spełnione, a co ważniejsze – udowodniowe na drodze wszystkich niezbędnych analiz przeprowadzonych przez profesjonalny zakład badania wód i ścieków, będzie można ponownie wykorzystywać zużytą wcześniej wodę.

Badania wód podziemnych – niezbędne działania diagnostyczne

Samo założenie przydomowej oczyszczalni nie jest wystarczające w kontekście racjonalnego zarządzania ściekami. Główny cel funkcjonowania takiego systemu obejmuje stworzenie możliwości w kwestii ponownego wykorzystywania wody.

 

Badanie jakości ścieków pozwala na racjonalną i obiektywną ocenę, czy takie postępowanie jest możliwe w danym przypadku. Pozytywne wyniki analiz oznaczają dopuszczenie wody pochodzącej ze ścieków do ponownego wykorzystania, co stanowi główny cel funkcjonowania każdej przydomowej oczyszczalni ścieków. Dlatego warto dbać o regularne przeprowadzanie badań w tym zakresie.

Pobór oraz analiza ścieków i wód wykonywane są na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1300),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).


Pozostań w kontakcie

Zapraszamy do biura w Poznaniu

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

Zadzwoń do nas

tel. 61 861 74 78

tel. 501 575 648

Skontaktuj się z nami

[pirate_forms]