Laboratorium Środowiskowe oferuje kompleksowe badania wód i ścieków wraz z akredytowanym próbkobraniem. Analizy wykonywane są zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawnych.

Zakres wykonywanych badań ustalany jest każdorazowo z Klientem na postawie obowiązków wynikających z regulacji prawnych, bądź posiadanych przez Klienta pozwoleń administracyjnych.

Wśród szerokiego zastosowania usług laboratorium, można wyróżnić badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni, wód w zbiornikach prywatnych bądź publicznych, badanie zdatności wody pitnej, analizę ścieków pod względem zawartości poszczególnych komponentów jak i ocenę jakości oczyszczonej wody pościekowej.

Praca laboratorium opiera się na wysokich standardach pracy, dzięki czemu wyniki badań są wiarygodne oraz dokładne. Każde badanie pozwala na precyzyjną ocenę stanu wód i ścieków, umożliwiając szybką reakcję na niepokojące zmiany składu badanych próbek.

 

Pobór i analiza ścieków i wód wykonywane są w oparciu o następujące akty prawne:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1300)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)