Laboratorium Środowiskowe oferuje kompleksowe badania wód i ścieków wraz z akredytowanym próbkobraniem. Analizy wykonywane są zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawnych.

Zakres wykonywanych badań ustalany jest każdorazowo z Klientem na postawie obowiązków wynikających z regulacji prawnych bądź posiadanych przez klienta pozwoleń administracyjnych.

Wśród szerokiego zastosowania usług laboratorium można wyróżnić badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni, wód w zbiornikach prywatnych bądź publicznych, badanie zdatności wody pitnej, analizę ścieków pod względem zawartości poszczególnych komponentów, jak i ocenę jakości oczyszczonej wody pościekowej.

Praca laboratorium opiera się na wysokich standardach, dzięki czemu wyniki badań tak ścieków z przydomowych oczyszczalni, jak i wód ze zbiorników prywatnych lub publicznych są wiarygodne oraz dokładne. Każde badanie pozwala na precyzyjną ocenę stanu wód oraz ścieków, umożliwiając szybką reakcję na niepokojące zmiany składu badanych próbek.

 

Dlaczego warto badać ścieki z przydomowych oczyszczalni?

Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania zdecydowanie zyskują na popularności. Tradycyjne szamba coraz częściej zastępuje się nowszymi, przyjaznymi dla środowiska urządzeniami. Skład nieczystości powstałych w wyniku funkcjonowania gospodarstwa domowego nie może zawierać substancji szkodliwych dla ekosystemu. Właśnie dlatego tak istotne jest regularnie wykonywane badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni. Wykonawszy szczegółową analizę zanieczyszczeń, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy spełniają one prawnie określane wymogi czystości. Oczyszczone ścieki można odprowadzać do gruntu czy cieku wodnego, choć nadają się one nawet do podlewania ogródka!

Pobór oraz analiza ścieków i wód wykonywane są na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1300),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).


Pozostań w kontakcie

Zapraszamy do biura w Poznaniu

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

Zadzwoń do nas

tel. 61 861 74 78

tel. 501 575 648

Skontaktuj się z nami

[pirate_forms]