Jako laboratorium badania gleby przeprowadzamy analizy fizykochemiczne w zakresie takich parametrów, jak:

  • skład granulometryczny,
  • pH,
  • zawartość przyswajalnego fosforu, metali przyswajalnych (m.in. bor, molibden, potas, żelazo, miedź, magnez, mangan), metali ciężkich, azotu ogólnego, amonowego, itd.

Dla sektora, takiego jak rolnictwo, jakość ziemi ma kluczowe znaczenie. W przypadku, kiedy rolnik zastanawia się, gdzie zrobić badanie gleby, powinien zgłosić się do naszego profesjonalnego ośrodka. Badanie składu gleby jest potrzebne m.in. do oszacowania dawek nawozu niezbędnego dla prawidłowego wzrostu roślin uprawnych.

Rolnicy potrzebują także ustalenia klasy ziemi – w naszym laboratorium gleby są badane kompleksowo z podzieleniem na kategorie – dzięki badaniu rolnik może np. upewnić się jakiej klasy ziemię planuje kupić lub wydzierżawić.

Nasza stacja badania gleby posiada własny sprzęt do pobierania próbek. Pobieramy je zgodnie z normą (PN-R-04031:1997 – metoda akredytowana), bądź wg wytycznych zawartych w odpowiednich Rozporządzeniach. Badanie próbek gleby odbywa się w standaryzowanym laboratorium, z wykorzystaniem precyzyjnych form pomiaru. Metody badania gleby, które stosujemy np. w celu analizy granulometrycznej, to standardowe praktyki laboratoryjne, takie jak rozkład sedymentacyjny bądź sitowy.

Koszt badania gleby jest adekwatny do zamówionego zestawu analizowanych komponentów. Badanie pH ziemi jest jednym z podstawowych wskaźników, pozwalających ocenić zdolność podłoża do odżywienia poszczególnych gatunków roślin – czasem zbyt wysokie lub zbyt niskie wartości potrafią znacząco wpłynąć na jakość plonów rolnych.

Aby ocenić, czy dany grunt nadaje się na uprawę konkretnego gatunku bądź odmiany, należy wykonać badanie ziemi – pH jest parametrem, który określa czy kontrolowana próbka ziemi ma odczyn bardziej kwasowy, czy zasadowy. Badanie kwasowości gleby jest również wskaźnikiem pokazującym czy wzrost roślin ozdobnych będzie prawidłowy. Z tego powodu badanie pH gleby jest również przydatne dla ogrodników lub dla klienta indywidualnego do oceny podłoża ogrodniczego bądź przy zakładaniu szkółek przez leśników – w celu doboru odpowiednich gatunków drzew.

Możliwe jest również badanie gruntu pod oczyszczalnie, co pozwala na trafną ocenę słuszności realizacji tego typu inwestycji. Dzięki temu dowiedzieć się można, jaka jest przepuszczalność na danym terenie, co ma bezpośredni wpływ na decyzję o budowie oraz na koszt.

 

Wykonujemy badania gleb w celu:

  • wykonania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),
  • określenia zasobności gleb w mikro i makroelementy,
  • doboru jakościowego i ilościowego odpowiednich nawozów sztucznych,
  • określenia dawek nawozów naturalnych (gnojowica, pomiot kurzy), w szczególności dla gleb zakwalifikowanych do obszarów szczególnie narażonych – tzw. OSN (zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej, Dyrektywy Azotanowej WE 91/676/EEC oraz Rozporządzenia WE nr 1774/2002),
  • określenia możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na badanych glebach, wraz z określeniem dawki tych osadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257),
  • rozwiązania wszelkich problemów związanych z gospodarką rolną, itd.